VAKIF ANA SÖZLEŞMESİ


ANTALYA ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (ANTÇEV)

RESMİ SENEDİ

   Antalya 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/09/2005 tarih 2004/299 esas, 2005/338 karar nolu kararında da belirtildiği üzere, Vakfımız Antalya 1.Noterliğinin 03/02/1995 tarih 4865 yevmiye nolu Senediyle kurularak, tescil edilmiştir. Aynı Noterliğin 16/06/1998 tarih, 19225 yevmiye numaralı, yine aynı noterliğin 14/07/2004 tarih ve 20106 yevmiye nolu, keza aynı Noterliğin 28/09/2005 tarih, 27233 yevmiye nolu işlemleriyle bir takım tadil ve düzeltmeler yapılmış ve mahkeme kararıyla tescili sağlanmıştır. Bu tadillerde her maddenin eski ve yeni şekli kaleme alınmış olduğundan ve işlem sayısı da artmış bulunduğundan Vakfımızın katıldığı proje ihalelerinde vesair iş ve işlemlerin gerektirdiği dosyaların hazırlanmasında noter tasdikli örneği istendiğinden masraflarımız büyük ölçüde artmaktadır. Kısmen de olsa bunun önüne geçmek veya azaltabilmek amacıyla Vakıf Senedimizin halen yürürlükte bulunan bütün maddelerini (yeni şekliyle ve bütün değişiklikleri kapsayacak şekilde) aşağıya alıyoruz şöyleki;

VAKFIN ADI

Madde 1 : Vakfın adı, Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV)’dir.

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2 : Vakfın yönetim merkezi, Milli Egemenlik Cad. Kent İş Merkezi C Blok No:24/43’dedir. Yönetim merkezi, yönetim kurulunun kararı ile Antalya’da başka bir adrese taşınabilir. Vakıf yasal gerekleri yerine getirerek yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

VAKFIN AMACI
Madde 3 : Eğitsel, kültürel, sosyal ve ekonomik dayanışma ve yardımlaşmayı gerçekleştirmek üzere kurulan Vakfın Amacı:
 
a) Çağdaş Eğitim ve öğretim çalışmaları yapmak
 
b) Eğitim ve öğretime katkıda bulunmak için; bu konularda incelemeler ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bunların tanıtımı, tartışılması, benimsetilmesi ve benzeri konularda faaliyetlerde bulunmak
 
c) Beden ve kafa sağlığını geliştirecek ortam ve olanakları hazırlamak için; eğitim, kültür, bilim, sanat, sağlık ve spor konularında faaliyetlerde bulunmak ve bu faaliyetler için gerekli tesisleri edinmektir.

VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde 4 : Vakıf aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:
 
a) Eğitim ve öğretim sağlayacak kurumları açmak, kiralamak, satın almak, ortak olmak, işletmek, kurulu olanlarla ortak programlar geliştirmek, uygulamak. 

b) Bağımsız olarak veya bilgi, para, malzeme ve benzeri yardımda bulunacak kurum ve kuruluşlarla birlikte bilimsel, eğitsel, kültürel, sanatsal nitelikte kurs, konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum, sergi ve benzeri faaliyetler düzenlemek veya başkalarınca düzenlenmiş olanlara katılmak.

c) Bilimsel amaçlar doğrultusunda eğitim ve öğretim kurumları, geliştirme merkezleri ve benzeri kuruluşlar açmak, yayınlar yapmak, benzeri alanlarda faaliyet gösteren kamusal veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; karşılıklı veya karşılıksız eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme bursları vermek.

 
d) Konaklamaya, barınmaya, dinlenmeye ve sosyal kültürel etkinliklere elverişli kamplar, yurtlar ve tesisler ile spor ve sağlık tesisleri, huzurevleri, çocuk yuvaları ve benzeri tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, işletmek 

e) Vakfa gelir sağlamak amacıyla, yürürlükteki mevzuata göre yurt içinde veya dışında her türlü şirket kurmak, kurulmuş olan şirketlere ortak olmak, gerektiğinde yabancı şirketlerle ortaklık yapmak veya kurulan şirketlere yabancı ortak almak

f) Çevre koruma bilinci arttırmak için çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak

g) Amacı ve faaliyetleri ile ilgili hizmet ve çalışmalarını yürütürken, ayrıca her türlü gerçek ve tüzel kişi ve özel kuruluşlar, tüzel kişiliği bulunmayan cemiyet ve topluluklar ile işbirliği yapmak ve bu işbirliği kapsamında bu kişi ve kuruluşlar ile ortak faaliyet yürütmek, gerektiğinde sözleşme yapmak,


VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER
Madde 5 : Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, taşınmaz mallarda cins tashihi, plan tadilatı yapmaya ve yaptırmaya, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır malları ve paraları yönetim ve tasarrufta, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçindeki ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirler ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefaletin, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara katılmaya, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48.ncı maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.


VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde 6 : Vakfın mal ve gelirleri şunlardır,
 
a) Kurucu üyeler tarafından kuruluşta tahsisi yapılan 285.000.000.-TL (ikiyüzseksenbeşmilyon)dir.

b) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, faiz, prim, temettü, komisyon ve diğer gelirleri ile bunların satışlarından sağlanacak gelirler,
 
c) Vakfın sahibi blunduğu ya da ortak olduğu iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklarından elde edilecek gelirler,
 
d) Vakfa yapılacak ve Yönetim Kurulu’nca amaca uygun bulunacak koşullu ya da koşulsuz her türlü bağışlar; ölüme bağlı tasarruflar yoluyla yapılacak bağışlar; Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe aykırı olmayan faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı vakıflar ve kuruluşlar ile işbirliği sonucu elde edilen gelirler ve yerli yada yabancı vakıflardan alınacak yardımlar,

e) Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar, etüdler, projeler sonucu elde edilecek gelirler,

f)Yayın, kurs, seminer, sergi, kermes, geziler, her türlü gösteri, fuarlar, paneller, konferanslar, balo, yemek, çay ve piyano gibi etkinliklerden elde edilecek gelirler,

g)Kuruluştan sonra kabul edilecek yeni üyelerin Yönetim Kurulu’nca belirlenecek miktarda olmak üzere yapacakları ayni veya nakdi giriş bağışları,


ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 7 : Vakfın amaçlarına aykırı davranış ve eylemlerde bulunan ve sahip olduğu mallara ve tesislere zarar veren, vakfı maddi manevi zarara uğratan ve vakfa karşı taahhütleri yerine getirmeyen, vakfın amacının gerçekleşmesi için gerekli olduğu ve yönetim kurulunca görevlendirildiği halde bu görev ve yükümlülükleri yerine getirmeyen üyeler yönetim kurulu tarafından yazılı olarak uyarılır ve taahhütlerini yerine getirmeye, verdikleri zararı gidermeye, görevlerini yapmaya davet edilir. Uyarının sonuçsuz kalması halinde üyenin kesin veya geçici olarak üyelikten çıkarılması yönetim kurulunca Mütevelli Heyet’e teklif edilir. Teklif halinde konu, Mütevelli Heyet in’de görüşülür ve karara bağlanır.


VAKFIN TEMSİLİ
Madde 8 : Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçını yetkili memur veya memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.


VAKFIN ORGANLARI
Madde 9 : Vakıf organları şunlardır,
 
a) Mütevelli Heyeti

b) Yönetim Kurulu
 
c) İcra (Yürütme) Kurulu
 
d) Denetleme Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde 10 : Mütevelli heyeti Vakfın en yetkili karar organıdır. Vakıf Mütevelli Heyeti, Madde 27 de listesi bulunan (220) ikiyüz yirmi üyeden teşekkül eder ve üye toplam adedi bu sayıyı aşamaz. Mütevelli Heyeti Üyeleri vefatları veya üyelikten ayrılmaları halinde, kendi yerlerine Mütevelli Heyeti Üyesi olmasını istedikleri iki kişiyi kapalı bir zarf içerisinde Vakıf Yönetim Kuruluna sunarlar. Belirtilen şartların gerçekleşmesine dayalı olarak üyelik boşaldığında, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında zarf açılır ve hazırlık çalışmaları yapılarak ve değerlendirilerek takip eden ilk Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyeti teklif edilen iki adayın değerlendirmesini yapar ve kararını verir. Ancak, bu kişiler vakfın gayelerini benimseyen, vakfa maddi ve manevi katkıda bulunmuş veya bulunacak olan, toplumda saygın olarak yerini almış kişiler olmalıdır. Bu yöntemle seçim mümkün olmadığı takdirde, Mütevelli Heyeti, yeni üye seçimini, yılda bir kez olmak ve eksilen üye sayısını aşmamak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin salt çoğunluğu tarafından teklif edilecek kişiler arasından belirler. Mütevelli Heyeti eksilen üye yerine yenisini alıp almamakta serbesttir. Mütevelli Heyeti üyeliğine önerilme ve kabulde öncelikle Gönüllüler Kurulu Üyesi olan Vakıf Gönüllüleri tercih edilir. Mütevelli Heyeti Kararları toplantıya katılan üye sayısının en az bir fazlası ile alınır.


MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 11 : Mütevelli Heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 
a) Mütevelli Heyeti üyeleri arasından gizli veya açık oyla Divan Başkanı ile yardımcısını ve iki katip üyesini seçmek

b) Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek

c) Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek

d) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu, Bilanço, Gelir-Gider hesapları ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim ve denetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek karara bağlamak,

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

g) Gerektiğinde Vakıf Senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, vakfın sona ermesine tasfiye sonucu elde edilecek değerlerin tahsisine karar vermek,

h) Kendi teklif ve temennilerini yönetim kuruluna ulaştırmak,
 
i) Yönetim Kurulunca arz edilen konular karara bağlamak,
 
j) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
 
k) Yönetim Kurulunun Vakıf resmi senedi ile kendisine verilen görevleri yerine getirmede yetersiz kaldığı, ihmal gösterdiği, kusur ve kastının bulunduğu durumlarda ve Vakıflara ilişkin car-i mevzuat hükümleri gereğince azil sebeplerinin oluşması halinde, Mütevelli Heyeti üyelerinin üçte birinin (1/3) veya Denetim Kurulunun yazılı isteği üzerine, Mütevelli Heyeti üyeleri Denetim Kurulunca bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Mütevelli Heyeti üyeleri özel gündem ve kendi içinde seçeceği bir başkanlık divanı ile toplanır ve durumu görüşür, ileri sürülen savların varlığına karar verilmesi halinde; Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesine karar verebilir ve yerlerine yenilerini seçebilir ve görevlendirebilir. Karar yeter sayısı Mütevelli Heyeti toplantısına katılanların üçte ikisidir (2/3). Ayrıca gerekmesi halinde idari ve yasal işlemleri başlatabilir.
 
l) Mütevelli Heyet üyelerince her yıl Vakıf’a yapılacak katkı payını belirlemek
 
m) Bu Resmi senette ve Vakıflar ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuatta ön görülen diğer görevleri yapmak.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI, TOPLANTI VE KARAR NİSABI
Madde 12 : Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her yıl olağan olarak en az bir defa; en geç Şubat ayı sonuna kadar toplanır. Mütevelli Heyeti ayrıca, Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az onda birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağanüstü toplantı çağrısı yapan üyelerin gündeme esas olacak çağrı sebebini bildirmeleri zorunludur. Aksi taktirde olağanüstü toplantı çağrısı yapılmamış sayılır. Olağanüstü toplantı, toplantı isteğinin Yönetim Kuruluna ulaştığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde düzenlenir. Olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divan teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; vakıf üyelikleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.
   Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi gün önce bir mahalli gazetede ilan edilir, veya vakıf temsilcisi ve Mütevelli Heyeti üyelerine Üyelerin Vakfa bildirdikleri son adreslerine imza karşılığı mektup ile bildirilir. Mütevelli Heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı en az bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılır.
   Mütevelli Heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıda bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karar bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Mazeretsiz ve vekalet bırakmaksızın üç kere arka arkaya Mütevelli Heyeti toplantısına katılmayan üyenin Mütevelli Heyeti üyeliği sona erer.
   Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, Mütevelli Heyeti Üye tam sayısını ¼ (Dörttebir)’inden aşağı olamaz. Mütevelli Heyeti tarafından alınan tüm kararlar Noterden tasdikli Mütevelli Heyeti karar defterine kaydedilir. Bu kararların altında Mütevelli Heyeti Divan Başkanı ve Divan üyelerinin imzalarının bulunması gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU, TOPLANTI VE KARARLARI
Madde 13 : Vakıf Yönetim kurulu, Mütevelli Heyetinin kendi içinden veya dışarıdan iki yıllığına seçeceği (9) asil ve (9) yedek üyeden oluşur. Yönetim kuruluna, Mütevelli Heyeti dışından seçilecek üyelerin çoğunluk oluşturmaması zorunludur. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) veya yılda en az (4) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı (5) olup, kararlar mevcut çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Vakıf Yönetim Kurulu en az üç üyenin yazılı talebi üzerine veya vakıf başkanınca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile üye tam sayısının yarısının altına düşerse; Mütevelli Heyeti, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 14 :Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Başlıca görev, yetki ve sorumlulukları

 
a)Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular, vakfın amacına uygun kurum ve tesisleri açar, işletir, binaları kiralar, yapar, gerektiğinde yıkıp yeniden inşa eder, tamir eder, genişletir, yetkili makamın izni ile taşınmaz alır, Mütevelli Heyeti’nin de vereceği yetki ile satar veya başkasına bir suretle elden çıkarır, vakfın taşınmazları üzerine yasalara uygun her türlü tasarruflarda bulunur.

 
b)Mütevelli Heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar, gerekli gördüğü hallerde, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek ve bütçe sınırları içinde belirli görevleri yerine getirmek için, sürekli ya da geçici özel organlar veya çalışma grupları oluşturabilir. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar.

 
c) Vakıf, mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar, (şartlı bağışlar için şartın vakıf senedine aykırı olmaması ve bağışın değerinin bir yıl bütçesinin değerini aşmaması durumunda Yönetim kurulu kararı ile) şartlı ve şartsız bağışları kabul eder.

 
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki mali vesair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. Vakfın leyh ve aleyhine dava ve takiplerde bulunur, sulh ve ibraya karar verir.

 
e) Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlemek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir gerektiğinde görevlerine son verir.

 
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan bütçe imkanları dâhilinde ücretlerini tayin eder gerektiğinde işlerine son verir.

 
g) İlgili mevzuat çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve açılmış olanların kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

 
h) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişilerin onurlandırılmaları için Mütevelli Heyetine teklifte bulunur.
 
i) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanı sağlar.
 
j) Mütevelli Heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 
k) Mütevelli Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 
l) Mütevelli Heyeti toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

m) Mütevelli Heyetini Gönüllüler Kurulu çalışmaları ve toplantı sonuçları konusunda bilgilendirir.
 
n) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
 
o) Yönetim Kurulu madde 15 te tanımlanan icra kurulunu oluşturmakta serbesttir. Ancak oluşturmaması durumunda madde 16 da tanımlanan görev ve yetkiler Yönetim Kurulu görev ve yetkileri haline gelir.

İCRA (YÜRÜTME) KURULU, TOPLANTI VE KARARLARI
Madde 15 :İcra kurulu, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Muhasip üye ile Yönetim kurulunun kendi içinden seçeceği 2 üyeden oluşan toplam beş kişidir. Görev süreleri bir yıldır. Görev sürelerinin bitiminde yeniden seçilebilirler.
İcra kurulu, Yönetim Kurulunca toplantı yapılmadığı zamanlarda, haftada en az bir kez en az üç üye ile toplanır. Vakıfla ilgili kararları alır. Kararlar noterden tasdikli İcra Kurulu karar defterine yazılır ve kurul üyelerince imzalanır ve kurul tarafından uygulanır


İCRA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 16 :Mütevelli Heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 
a) Vakfın Üst Kurullarının (Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu) onayından geçen, vakfın yıllık faaliyet programı ve bütçesinin uygulanmasını sağlamak, 

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda, vakfın tüm işlerini takip etmek ve Yönetim Kurulunca toplantı olmadığı zamanlarda verilen yetki çerçevesinde vakıf işleriyle ilgili kararları alıp, yürütmek

c) Vakıf üst kurullarının onayından geçen ve yürürlüğe konulan yönetmelikleri uygulamaya sokmak

d) Vakfa bağlı birim veya iktisadi işletmeleriyle ilgili olarak, yönetim kurulu gündemine alınmasında fayda görülen hususları tespit edip yönetim kuruluna sunmak

e) Vakıf üst kurullarınca belirlenen genel politikalar ışığında vakıf faaliyetlerini düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak.

f) Verilen yetkiler çerçevesinde, vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapmak,

g) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve bu çalışmalara dayalı işlemleri yapmak, sulh ve ibraya karar vermek,

h) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri ödüllendirmek amacıyla yönetim kuruluna teklifte bulunmak,
 
i) Vakfın hesap ve kayıtlarına ilişkin işleri takip etmek, kontrol etmek, gerekli gördüğü takdirde, bu görevlerin tetkik ve ifası için ücret teknik ve uzman kişileri görevlendirmek,
 
j) Verilen yetkiler çerçevesinde, ilgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapmak

DENETİM KURULU
Madde 17 : Vakıf, vakıflar genel müdürlüğünün ve üst kuruluşlarının denetimine bağlı olup ayrıca vakıf mütevelli heyeti kendi içinde veya dışarıdan 2 yıl için 3 asil 3 yedek denetim kurulu üyesi seçer. Vakıf faaliyet ve hesaplarını denetlemek amacıyla kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yılda en az iki kez yapar. Hesap dönemi itibariyle düzenlenen raporu mütevelli heyeti toplantısından en geç (15) gün önce mütevelli heyetine sunulmak üzere yönetim kuruluna verir. Denetim kurulu üyeleri isterlerse yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, görüş bildirip önerilerde bulunabilir, ancak oylamaya katılamazlar.


Madde 18 : SENETTEN ÇIKARILMIŞTIR

DENETİM KURULU
Madde 19 : 25. madde ile düzenlenmiştir.

Madde 20 : SENETTEN ÇIKARILMIŞTIR

Madde 21 : SENETTEN ÇIKARILMIŞTIR

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 22 : Vakıf senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Mütevelli Heyet üyelerinin en az onda birinin (1/10) yazılı teklifi veya yönetim kurulunun teklifi ile, Mütevelli Heyet üye sayısının ¼ (dörtte biri)’nin onayıyla yapılır.


BÜTÇE
Madde 23 : Vakfın çalışma ve hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Vakfın yıllık bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile vakfın ve varsa işletmelerin gelir-gider çizelgesinden oluşur.
Yıllık yönetmeliğinde; öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belge düzeni, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.
Vakıf idari kurul üyelerinin ve idari personelin yönetim kurulu kararı çerçevesinde vakıf işleri için yapacakları seyahat ve masrafları belgelemek şartıyla vakıfça karşılanır.


VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ
Madde 24 : Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, Vakfın mal varlığı amaç ve hizmet konuları aynı olan vergi muafiyeti bulunan bir başka vakfa devredilir. Vakfın feshi, ancak Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyeti üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyeti üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.


VAKFIN GELİRLERİ
Madde 25 : Vakfın gelirleri şunlardır,
 
a) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek Kira, Faiz, Prim, Temettü, Komisyon ve diğer gelirleri ile bunların satışlarından sağlanacak gelirler,

b) Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu İktisadi İşletme, Şirket ve diğer ortaklıklarından elde edilecek gelirler, 

c) Vakfa yapılacak ve Yönetim Kurulunca amaca uygun bulunacak koşullu ya da koşulsuz her türlü bağışlar; ölüme bağlı tasarruf yoluyla yapılacak bağışlar; Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında Tüzüğe aykırı olmayan faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı vakıflar ve kuruluşlar ile işbirliği sonucu elde edilen gelirler ve yerli ya da yabancı vakıflardan alınacak yardımlar,

d) Bilimsel Çalışmalar ve Araştırmalar, Etüdler, Projeler sonucu elde edilecek gelirler, 

e) Yayın, Kurs, Seminer, Sergi, Kermes, Geziler, her türlü gösteri, Fuarlar, Paneller, Konferanslar, Balo, Yemek, Çay, Piyango etkinliklerinden ve çelenk satışlarından elde edilecek gelirler,

f) Özel ve tüzel kişilik ve kurumlardan sağlanacak gelirler,

g) Her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen üye katkı payı,


VAKIF GELİRLERİNE İLİŞKİN MALİ UYGULAMALAR
Madde 26 : Vakfın gelirlerine ilişkin mali uygulamalar şunlardır,
 
a) Vakfın yıllık gelirlerinin %20’si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile Yedek Akçe, vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, %80’i ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

b) Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile Yedek Akçe ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir. 

c) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler çalışma dönemi içinde harcanması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü yada bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir. 

d) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürmek giderlerine ayrılan ödenekleri, yedek akçe yada vakfın mal varlığını arttıracak yatırımlar için kullanabilir.

e) Yönetim kurulunca uygulamaya konulacak Eğitim, Sağlık ve Burs yardımları Yönetmelikleri hükümleri uyarınca, Yoksul, Kimsesiz ve Muhtaç öğrenciler ile öğretim hayatında başarılı öğrenciler ve sporda ve sanatta yetenekli öğrencilere burs yardımı yapılır.

f) Vakıf tarafından kurulacak eğitim kurumlarında kapasitenin en az %10’unun yetenekli ancak maddi imkanlardan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde hizmetlerin ve yatak kapasitesinin yine en az %10’unun maddi imkanı olmayan hastalara tahsisi zorunludur. 

g) Vakfın hesap ve kayıtların bilanço esasına göre yürütülür ve defterler tutulur. Yıllık bütçeleri Mütevelli Heyeti’nin onayından sonra yürürlüğe girer.

h) Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.

i) Bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede, Yönetim kurulunca görevlendirilecek 2 kişinin birlikte imzasının bulunması gerekir.

j) Vakıf senedinde belirtilmeyen ve düzenlenmemiş konularda ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler ile ilgili genel hukuk kuralları uygulanır.


MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİ
Madde 27 : Vakfın kurucu üyelerinden üyelikleri devam eden ve aşağıdaki listede gösterilen ilk 149 gerçek kişi ile Vakıf kurulduktan sonra Vakfa para veya diğer ekonomik değerler bağışlaması sebebiyle veya Vakfın izlediği amaçlara bilgi, birikim ve hizmetleri ile katkıda bulunarak Mütevelli Heyeti Üyeliği’ne
26.07.1995’te kabul edilmiş olan (3) kişi,
01.11.1995’te kabul edilmiş olan (15) kişi,
28.02.1996’da kabul edilmiş olan (11) kişi,
20.03.1996’da kabul edilmiş olan (4) kişi,
11.12.1996’da kabul edilmiş olan (7) kişi,
15.01.1998’de kabul edilmiş olan (4) kişi,
26.02.1998’de kabul edilmiş olan (1) kişi,
06.08.1998’te kabul edilmiş olan (1) kişi,
08.10.1998’de kabul edilmiş olan (2) kişi,
11.02.1999’da kabul edilmiş olan (1) kişi,
11.03.1999’da kabul edilmiş olan (1) kişi,
22.07.1999’da kabul edilmiş olan (2) kişi,
14.07.2000’de kabul edilmiş olan (4) kişi,
22.10.2001’de kabul edilmiş olan (15) kişinin oluşturduğu ve aşağıda listede isimleri yer alan (71) gerçek kişi olmak üzere toplam (220) kişidir.

 
AD & SOYAD
1 Mustafa Karakuzey
2 Mehmet Akkoç
3 Süheyla Güneş
4 Mustafa Şanlı
5 Suna Sönmez
6 Emine Yasemen Altınay
7 Nilgün Eroğlu Üstün
8 Hacer Selmin Toraman
9 Ümit Akaydın
10 Şule Kilit
11 Lale Yalçın
12 Hikmet Uğurlu
13 Azize Koç
14 Serap Bozkurt
15 Süeda Tandoğan
16 Vasfiye Değer
17 Cem Balkan
18 Meral Kilit
19 Binnaz Altınok
20 Alev Küner
21 Ülkü Saveren
22 Mustafa Koç
23 Doğan Yıldırım
24 Ali Onur Bilgin
25 Hülya Bilgin
26 Salim Koçak
27 Kani Işık
28 Hasan Güzel
29 Aydın Vural
30 Mihriban Duru
31 Hüseyin Yıldırım
32 Ali Çelik
33 Benan Sümer
34 Mustafa Egemen
35 Hasan Kaçmaz
36 Celal Yılmaz
37 Emin Güner
38 Demirtaş Kocaçıtak
39 Güray Arın
40 Mutlu Güneş
41 Halil Şedele
42 Mustafa Akaydın
43 Nadir Akpınar
44 Filiz Ersel
45 İlknur Erdoğan
46 Zeki Aslan
47 Malik Günal
48 Muammer Sosyal
49 Emir Yıldırım
50 Zeynep Gülcan
51 Timur Karaçay
52 Süleyman Dingil
53 Nihal Üstem
54 Vahap Erdoğdu
55 Medine Erdoğdu
56 Haşim Sarısoy
57 Yusuf Örnek
58 Ali İğde
59 Huriye Ceyhan
60 Ali Özbay
61 Erdeniz Özköylü
62 Nuri Ünal
63 Hasan Eyiler
64 Giray Ercenk
65 Barboros Büyükdeğirmenci
66 Asuman Serpil Çelik
67 Güner Dilek Özdemir
68 Gündüz Alpay
69 Mustafa Özkaynak
70 Müfit Akın
71 Ayla Öner
72 Saniye Hülya Dalgıç
73 Abdulvahap Yılmaz
74 Salih Altuner
75 Mehmet Cemil Cenit
76 Ali Ayhan Cıvıl
77 Zehra Güvenç
78 İlhami Özkan
79 Levent Kıldır
80 Fikri Bayhan
81 Ali Eren
82 Metin Altıntaş
83 Yusuf Güvenç
84 Medine Akdağ,1949 doğumlu
85 Hanife Nurgan Ünal
86 Bekir Kartal
87 Arif Hikmet Cengiz
88 Cuma Koç
89 Cemil Boyacı
90 Sebahat Başaran,/td>
91 Fahri Güner
92 İskender Yıldız
93 Orhan Şenoğlu
94 Aytül Demirtürk
95 Nurettin Korkmaz
96 Gaye Meltem Gülkal
97 Şerif Sinan Erkul
98 Nihal Gümüşpala
99 Aysun Özkan
100 Ayhan Akalın
101 Hüsnü Çöllü
102 Atomer Yöney
103 Sedat Peker
104 Servet Tarcan
105 Gülşen Odabaşı
106 Ahmet Şimşek
107 Nadir Mısırlı
108 Güzin Başaran
109 Necibe Akçor
110 Bahriye İçli
111 Gülser Beydoğan
112 Hasan Yılmaz
113 Haşim Barış
114 Abdülkadir Gündüz
115 Yüksel Canpolat
116 Ahmet Doğan Aksoy
117 Güngör Ahmet Yitmen
118 Rıfat Sönmez
119 Halil Yılmaz
120 Kemal Koçak
121 Diniye Kay
122 Serap Sevük
123 Şevki Sezgin Tekin
124 Macit Günel
125 Güven Lüleci
126 İzzet Şipal
127 Recep Esengil
128 Ülker Bilgin
129 Sema Ekeke
130 Sefa Gürman
131 Sezai Öcal Battal
132 Mukaddes Seyhan Akın
133 Ahmet Tokgöz
134 Erhan Turan
135 Enis Yüksel
136 Ayhan Önal
137 Hüseyin Cahit Kerse
138 Haldun Süha DemirtaŞ
139 Ahmet Edip Selekler
140 Erol Genç
141 Mahmut Çelik
142 Mustafa İnceel
143 Faruk Duru
144 Ayhan Şenoğlu
145 Recep Cihan Dinç
146 Murat Bulat
147 Yavuz Tekellioğlu
148 Mehmet Şükrü Erdem
149 Gonca Zeybek
150 Mustafa Canaydın
151 Erol Birlik
152 Mehmet Özbey
153 Nihat Harput
154 Ayşenur Acet
155 Ahmet Burak Atasen
156 Mehmet Seymen
157 Ali Denizer
158 Mestan Sinan Aytaç
159 Haluk Sevimli
160 Münevver Doğan
161 Mustafa Doğan
162 Mustafa Koparan
163 Mustafa Şahin
164 Musa Aksit
165 Gülnihar Kepez
166 Mustafa Demirtaş
167 Kenan Sadık Canak
168 Mehmet Ebil
169 Alaattit Topaloğlu
170 Hasan Er
171 Çetin Manav
172 Ali Münir Boztepe
173 Hasan Canöz
174 Emel Aktan
175 Emel Korkut
176 Hanife Nurcan Ünal