VAKIF ANA SÖZLEŞMESİ


ANTALYA ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (ANTÇEV)

RESMİ SENEDİ

   Antalya 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/09/2005 tarih 2004/299 esas, 2005/338 karar nolu kararında da belirtildiği üzere, Vakfımız Antalya 1.Noterliğinin 03/02/1995 tarih 4865 yevmiye nolu Senediyle kurularak, tescil edilmiştir. Aynı Noterliğin 16/06/1998 tarih, 19225 yevmiye numaralı, yine aynı noterliğin 14/07/2004 tarih ve 20106 yevmiye nolu, keza aynı Noterliğin 28/09/2005 tarih, 27233 yevmiye nolu işlemleriyle bir takım tadil ve düzeltmeler yapılmış ve mahkeme kararıyla tescili sağlanmıştır. Bu tadillerde her maddenin eski ve yeni şekli kaleme alınmış olduğundan ve işlem sayısı da artmış bulunduğundan Vakfımızın katıldığı proje ihalelerinde vesair iş ve işlemlerin gerektirdiği dosyaların hazırlanmasında noter tasdikli örneği istendiğinden masraflarımız büyük ölçüde artmaktadır. Kısmen de olsa bunun önüne geçmek veya azaltabilmek amacıyla Vakıf Senedimizin halen yürürlükte bulunan bütün maddelerini (yeni şekliyle ve bütün değişiklikleri kapsayacak şekilde) aşağıya alıyoruz şöyleki;

VAKFIN ADI

Madde 1 : Vakfın adı, Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV)’dir.

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2 : Vakfın yönetim merkezi, Milli Egemenlik Cad. Kent İş Merkezi C Blok No:24/43’dedir. Yönetim merkezi, yönetim kurulunun kararı ile Antalya’da başka bir adrese taşınabilir. Vakıf yasal gerekleri yerine getirerek yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

VAKFIN AMACI
Madde 3 : Eğitsel, kültürel, sosyal ve ekonomik dayanışma ve yardımlaşmayı gerçekleştirmek üzere kurulan Vakfın Amacı:
 
a) Çağdaş Eğitim ve öğretim çalışmaları yapmak
 
b) Eğitim ve öğretime katkıda bulunmak için; bu konularda incelemeler ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bunların tanıtımı, tartışılması, benimsetilmesi ve benzeri konularda faaliyetlerde bulunmak
 
c) Beden ve kafa sağlığını geliştirecek ortam ve olanakları hazırlamak için; eğitim, kültür, bilim, sanat, sağlık ve spor konularında faaliyetlerde bulunmak ve bu faaliyetler için gerekli tesisleri edinmektir.

VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde 4 : Vakıf aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:
 
a) Eğitim ve öğretim sağlayacak kurumları açmak, kiralamak, satın almak, ortak olmak, işletmek, kurulu olanlarla ortak programlar geliştirmek, uygulamak. 

b) Bağımsız olarak veya bilgi, para, malzeme ve benzeri yardımda bulunacak kurum ve kuruluşlarla birlikte bilimsel, eğitsel, kültürel, sanatsal nitelikte kurs, konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum, sergi ve benzeri faaliyetler düzenlemek veya başkalarınca düzenlenmiş olanlara katılmak.

c) Bilimsel amaçlar doğrultusunda eğitim ve öğretim kurumları, geliştirme merkezleri ve benzeri kuruluşlar açmak, yayınlar yapmak, benzeri alanlarda faaliyet gösteren kamusal veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; karşılıklı veya karşılıksız eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme bursları vermek.

 
d) Konaklamaya, barınmaya, dinlenmeye ve sosyal kültürel etkinliklere elverişli kamplar, yurtlar ve tesisler ile spor ve sağlık tesisleri, huzurevleri, çocuk yuvaları ve benzeri tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, işletmek 

e) Vakfa gelir sağlamak amacıyla, yürürlükteki mevzuata göre yurt içinde veya dışında her türlü şirket kurmak, kurulmuş olan şirketlere ortak olmak, gerektiğinde yabancı şirketlerle ortaklık yapmak veya kurulan şirketlere yabancı ortak almak

f) Çevre koruma bilinci arttırmak için çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak

g) Amacı ve faaliyetleri ile ilgili hizmet ve çalışmalarını yürütürken, ayrıca her türlü gerçek ve tüzel kişi ve özel kuruluşlar, tüzel kişiliği bulunmayan cemiyet ve topluluklar ile işbirliği yapmak ve bu işbirliği kapsamında bu kişi ve kuruluşlar ile ortak faaliyet yürütmek, gerektiğinde sözleşme yapmak,


VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER
Madde 5 : Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, taşınmaz mallarda cins tashihi, plan tadilatı yapmaya ve yaptırmaya, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır malları ve paraları yönetim ve tasarrufta, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçindeki ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirler ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefaletin, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara katılmaya, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48.ncı maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.


VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde 6 : Vakfın mal ve gelirleri şunlardır,
 
a) Kurucu üyeler tarafından kuruluşta tahsisi yapılan 285.000.000.-TL (ikiyüzseksenbeşmilyon)dir.

b) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, faiz, prim, temettü, komisyon ve diğer gelirleri ile bunların satışlarından sağlanacak gelirler,
 
c) Vakfın sahibi blunduğu ya da ortak olduğu iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklarından elde edilecek gelirler,
 
d) Vakfa yapılacak ve Yönetim Kurulu’nca amaca uygun bulunacak koşullu ya da koşulsuz her türlü bağışlar; ölüme bağlı tasarruflar yoluyla yapılacak bağışlar; Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe aykırı olmayan faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı vakıflar ve kuruluşlar ile işbirliği sonucu elde edilen gelirler ve yerli yada yabancı vakıflardan alınacak yardımlar,

e) Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar, etüdler, projeler sonucu elde edilecek gelirler,

f)Yayın, kurs, seminer, sergi, kermes, geziler, her türlü gösteri, fuarlar, paneller, konferanslar, balo, yemek, çay ve piyano gibi etkinliklerden elde edilecek gelirler,

g)Kuruluştan sonra kabul edilecek yeni üyelerin Yönetim Kurulu’nca belirlenecek miktarda olmak üzere yapacakları ayni veya nakdi giriş bağışları,


ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 7 : Vakfın amaçlarına aykırı davranış ve eylemlerde bulunan ve sahip olduğu mallara ve tesislere zarar veren, vakfı maddi manevi zarara uğratan ve vakfa karşı taahhütleri yerine getirmeyen, vakfın amacının gerçekleşmesi için gerekli olduğu ve yönetim kurulunca görevlendirildiği halde bu görev ve yükümlülükleri yerine getirmeyen üyeler yönetim kurulu tarafından yazılı olarak uyarılır ve taahhütlerini yerine getirmeye, verdikleri zararı gidermeye, görevlerini yapmaya davet edilir. Uyarının sonuçsuz kalması halinde üyenin kesin veya geçici olarak üyelikten çıkarılması yönetim kurulunca Mütevelli Heyet’e teklif edilir. Teklif halinde konu, Mütevelli Heyet in’de görüşülür ve karara bağlanır.


VAKFIN TEMSİLİ
Madde 8 : Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçını yetkili memur veya memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.


VAKFIN ORGANLARI
Madde 9 : Vakıf organları şunlardır,
 
a) Mütevelli Heyeti

b) Yönetim Kurulu
 
c) İcra (Yürütme) Kurulu
 
d) Denetleme Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde 10 : Mütevelli heyeti Vakfın en yetkili karar organıdır. Vakıf Mütevelli Heyeti, Madde 27 de listesi bulunan (220) ikiyüz yirmi üyeden teşekkül eder ve üye toplam adedi bu sayıyı aşamaz. Mütevelli Heyeti Üyeleri vefatları veya üyelikten ayrılmaları halinde, kendi yerlerine Mütevelli Heyeti Üyesi olmasını istedikleri iki kişiyi kapalı bir zarf içerisinde Vakıf Yönetim Kuruluna sunarlar. Belirtilen şartların gerçekleşmesine dayalı olarak üyelik boşaldığında, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında zarf açılır ve hazırlık çalışmaları yapılarak ve değerlendirilerek takip eden ilk Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyeti teklif edilen iki adayın değerlendirmesini yapar ve kararını verir. Ancak, bu kişiler vakfın gayelerini benimseyen, vakfa maddi ve manevi katkıda bulunmuş veya bulunacak olan, toplumda saygın olarak yerini almış kişiler olmalıdır. Bu yöntemle seçim mümkün olmadığı takdirde, Mütevelli Heyeti, yeni üye seçimini, yılda bir kez olmak ve eksilen üye sayısını aşmamak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin salt çoğunluğu tarafından teklif edilecek kişiler arasından belirler. Mütevelli Heyeti eksilen üye yerine yenisini alıp almamakta serbesttir. Mütevelli Heyeti üyeliğine önerilme ve kabulde öncelikle Gönüllüler Kurulu Üyesi olan Vakıf Gönüllüleri tercih edilir. Mütevelli Heyeti Kararları toplantıya katılan üye sayısının en az bir fazlası ile alınır.


MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 11 : Mütevelli Heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 
a) Mütevelli Heyeti üyeleri arasından gizli veya açık oyla Divan Başkanı ile yardımcısını ve iki katip üyesini seçmek

b) Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek

c) Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek

d) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu, Bilanço, Gelir-Gider hesapları ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim ve denetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek karara bağlamak,

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

g) Gerektiğinde Vakıf Senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, vakfın sona ermesine tasfiye sonucu elde edilecek değerlerin tahsisine karar vermek,

h) Kendi teklif ve temennilerini yönetim kuruluna ulaştırmak,
 
i) Yönetim Kurulunca arz edilen konular karara bağlamak,
 
j) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
 
k) Yönetim Kurulunun Vakıf resmi senedi ile kendisine verilen görevleri yerine getirmede yetersiz kaldığı, ihmal gösterdiği, kusur ve kastının bulunduğu durumlarda ve Vakıflara ilişkin car-i mevzuat hükümleri gereğince azil sebeplerinin oluşması halinde, Mütevelli Heyeti üyelerinin üçte birinin (1/3) veya Denetim Kurulunun yazılı isteği üzerine, Mütevelli Heyeti üyeleri Denetim Kurulunca bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Mütevelli Heyeti üyeleri özel gündem ve kendi içinde seçeceği bir başkanlık divanı ile toplanır ve durumu görüşür, ileri sürülen savların varlığına karar verilmesi halinde; Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesine karar verebilir ve yerlerine yenilerini seçebilir ve görevlendirebilir. Karar yeter sayısı Mütevelli Heyeti toplantısına katılanların üçte ikisidir (2/3). Ayrıca gerekmesi halinde idari ve yasal işlemleri başlatabilir.
 
l) Mütevelli Heyet üyelerince her yıl Vakıf’a yapılacak katkı payını belirlemek
 
m) Bu Resmi senette ve Vakıflar ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuatta ön görülen diğer görevleri yapmak.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI, TOPLANTI VE KARAR NİSABI
Madde 12 : Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her yıl olağan olarak en az bir defa; en geç Şubat ayı sonuna kadar toplanır. Mütevelli Heyeti ayrıca, Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az onda birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağanüstü toplantı çağrısı yapan üyelerin gündeme esas olacak çağrı sebebini bildirmeleri zorunludur. Aksi taktirde olağanüstü toplantı çağrısı yapılmamış sayılır. Olağanüstü toplantı, toplantı isteğinin Yönetim Kuruluna ulaştığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde düzenlenir. Olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divan teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; vakıf üyelikleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.
   Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi gün önce bir mahalli gazetede ilan edilir, veya vakıf temsilcisi ve Mütevelli Heyeti üyelerine Üyelerin Vakfa bildirdikleri son adreslerine imza karşılığı mektup ile bildirilir. Mütevelli Heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı en az bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılır.
   Mütevelli Heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıda bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karar bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Mazeretsiz ve vekalet bırakmaksızın üç kere arka arkaya Mütevelli Heyeti toplantısına katılmayan üyenin Mütevelli Heyeti üyeliği sona erer.
   Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, Mütevelli Heyeti Üye tam sayısını ¼ (Dörttebir)’inden aşağı olamaz. Mütevelli Heyeti tarafından alınan tüm kararlar Noterden tasdikli Mütevelli Heyeti karar defterine kaydedilir. Bu kararların altında Mütevelli Heyeti Divan Başkanı ve Divan üyelerinin imzalarının bulunması gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU, TOPLANTI VE KARARLARI
Madde 13 : Vakıf Yönetim kurulu, Mütevelli Heyetinin kendi içinden veya dışarıdan iki yıllığına seçeceği (9) asil ve (9) yedek üyeden oluşur. Yönetim kuruluna, Mütevelli Heyeti dışından seçilecek üyelerin çoğunluk oluşturmaması zorunludur. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) veya yılda en az (4) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı (5) olup, kararlar mevcut çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Vakıf Yönetim Kurulu en az üç üyenin yazılı talebi üzerine veya vakıf başkanınca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile üye tam sayısının yarısının altına düşerse; Mütevelli Heyeti, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 14 :Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Başlıca görev, yetki ve sorumlulukları

 
a)Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular, vakfın amacına uygun kurum ve tesisleri açar, işletir, binaları kiralar, yapar, gerektiğinde yıkıp yeniden inşa eder, tamir eder, genişletir, yetkili makamın izni ile taşınmaz alır, Mütevelli Heyeti’nin de vereceği yetki ile satar veya başkasına bir suretle elden çıkarır, vakfın taşınmazları üzerine yasalara uygun her türlü tasarruflarda bulunur.

 
b)Mütevelli Heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar, gerekli gördüğü hallerde, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek ve bütçe sınırları içinde belirli görevleri yerine getirmek için, sürekli ya da geçici özel organlar veya çalışma grupları oluşturabilir. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar.

 
c) Vakıf, mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar, (şartlı bağışlar için şartın vakıf senedine aykırı olmaması ve bağışın değerinin bir yıl bütçesinin değerini aşmaması durumunda Yönetim kurulu kararı ile) şartlı ve şartsız bağışları kabul eder.

 
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki mali vesair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. Vakfın leyh ve aleyhine dava ve takiplerde bulunur, sulh ve ibraya karar verir.

 
e) Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlemek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir gerektiğinde görevlerine son verir.

 
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan bütçe imkanları dâhilinde ücretlerini tayin eder gerektiğinde işlerine son verir.

 
g) İlgili mevzuat çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve açılmış olanların kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

 
h) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişilerin onurlandırılmaları için Mütevelli Heyetine teklifte bulunur.
 
i) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanı sağlar.
 
j) Mütevelli Heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 
k) Mütevelli Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 
l) Mütevelli Heyeti toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

m) Mütevelli Heyetini Gönüllüler Kurulu çalışmaları ve toplantı sonuçları konusunda bilgilendirir.
 
n) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
 
o) Yönetim Kurulu madde 15 te tanımlanan icra kurulunu oluşturmakta serbesttir. Ancak oluşturmaması durumunda madde 16 da tanımlanan görev ve yetkiler Yönetim Kurulu görev ve yetkileri haline gelir.

İCRA (YÜRÜTME) KURULU, TOPLANTI VE KARARLARI
Madde 15 :İcra kurulu, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Muhasip üye ile Yönetim kurulunun kendi içinden seçeceği 2 üyeden oluşan toplam beş kişidir. Görev süreleri bir yıldır. Görev sürelerinin bitiminde yeniden seçilebilirler.
İcra kurulu, Yönetim Kurulunca toplantı yapılmadığı zamanlarda, haftada en az bir kez en az üç üye ile toplanır. Vakıfla ilgili kararları alır. Kararlar noterden tasdikli İcra Kurulu karar defterine yazılır ve kurul üyelerince imzalanır ve kurul tarafından uygulanır


İCRA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 16 :Mütevelli Heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 
a) Vakfın Üst Kurullarının (Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu) onayından geçen, vakfın yıllık faaliyet programı ve bütçesinin uygulanmasını sağlamak, 

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda, vakfın tüm işlerini takip etmek ve Yönetim Kurulunca toplantı olmadığı zamanlarda verilen yetki çerçevesinde vakıf işleriyle ilgili kararları alıp, yürütmek

c) Vakıf üst kurullarının onayından geçen ve yürürlüğe konulan yönetmelikleri uygulamaya sokmak

d) Vakfa bağlı birim veya iktisadi işletmeleriyle ilgili olarak, yönetim kurulu gündemine alınmasında fayda görülen hususları tespit edip yönetim kuruluna sunmak

e) Vakıf üst kurullarınca belirlenen genel politikalar ışığında vakıf faaliyetlerini düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak.

f) Verilen yetkiler çerçevesinde, vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapmak,

g) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve bu çalışmalara dayalı işlemleri yapmak, sulh ve ibraya karar vermek,

h) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri ödüllendirmek amacıyla yönetim kuruluna teklifte bulunmak,
 
i) Vakfın hesap ve kayıtlarına ilişkin işleri takip etmek, kontrol etmek, gerekli gördüğü takdirde, bu görevlerin tetkik ve ifası için ücret teknik ve uzman kişileri görevlendirmek,
 
j) Verilen yetkiler çerçevesinde, ilgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapmak

DENETİM KURULU
Madde 17 : Vakıf, vakıflar genel müdürlüğünün ve üst kuruluşlarının denetimine bağlı olup ayrıca vakıf mütevelli heyeti kendi içinde veya dışarıdan 2 yıl için 3 asil 3 yedek denetim kurulu üyesi seçer. Vakıf faaliyet ve hesaplarını denetlemek amacıyla kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yılda en az iki kez yapar. Hesap dönemi itibariyle düzenlenen raporu mütevelli heyeti toplantısından en geç (15) gün önce mütevelli heyetine sunulmak üzere yönetim kuruluna verir. Denetim kurulu üyeleri isterlerse yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, görüş bildirip önerilerde bulunabilir, ancak oylamaya katılamazlar.


Madde 18 : SENETTEN ÇIKARILMIŞTIR

DENETİM KURULU
Madde 19 : 25. madde ile düzenlenmiştir.

Madde 20 : SENETTEN ÇIKARILMIŞTIR

Madde 21 : SENETTEN ÇIKARILMIŞTIR

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 22 : Vakıf senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Mütevelli Heyet üyelerinin en az onda birinin (1/10) yazılı teklifi veya yönetim kurulunun teklifi ile, Mütevelli Heyet üye sayısının ¼ (dörtte biri)’nin onayıyla yapılır.


BÜTÇE
Madde 23 : Vakfın çalışma ve hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Vakfın yıllık bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile vakfın ve varsa işletmelerin gelir-gider çizelgesinden oluşur.
Yıllık yönetmeliğinde; öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belge düzeni, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.
Vakıf idari kurul üyelerinin ve idari personelin yönetim kurulu kararı çerçevesinde vakıf işleri için yapacakları seyahat ve masrafları belgelemek şartıyla vakıfça karşılanır.


VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ
Madde 24 : Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, Vakfın mal varlığı amaç ve hizmet konuları aynı olan vergi muafiyeti bulunan bir başka vakfa devredilir. Vakfın feshi, ancak Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyeti üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyeti üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.


VAKFIN GELİRLERİ
Madde 25 : Vakfın gelirleri şunlardır,
 
a) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek Kira, Faiz, Prim, Temettü, Komisyon ve diğer gelirleri ile bunların satışlarından sağlanacak gelirler,

b) Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu İktisadi İşletme, Şirket ve diğer ortaklıklarından elde edilecek gelirler, 

c) Vakfa yapılacak ve Yönetim Kurulunca amaca uygun bulunacak koşullu ya da koşulsuz her türlü bağışlar; ölüme bağlı tasarruf yoluyla yapılacak bağışlar; Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında Tüzüğe aykırı olmayan faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı vakıflar ve kuruluşlar ile işbirliği sonucu elde edilen gelirler ve yerli ya da yabancı vakıflardan alınacak yardımlar,

d) Bilimsel Çalışmalar ve Araştırmalar, Etüdler, Projeler sonucu elde edilecek gelirler, 

e) Yayın, Kurs, Seminer, Sergi, Kermes, Geziler, her türlü gösteri, Fuarlar, Paneller, Konferanslar, Balo, Yemek, Çay, Piyango etkinliklerinden ve çelenk satışlarından elde edilecek gelirler,

f) Özel ve tüzel kişilik ve kurumlardan sağlanacak gelirler,

g) Her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen üye katkı payı,


VAKIF GELİRLERİNE İLİŞKİN MALİ UYGULAMALAR
Madde 26 : Vakfın gelirlerine ilişkin mali uygulamalar şunlardır,
 
a) Vakfın yıllık gelirlerinin %20’si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile Yedek Akçe, vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, %80’i ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

b) Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile Yedek Akçe ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir. 

c) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler çalışma dönemi içinde harcanması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü yada bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir. 

d) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürmek giderlerine ayrılan ödenekleri, yedek akçe yada vakfın mal varlığını arttıracak yatırımlar için kullanabilir.

e) Yönetim kurulunca uygulamaya konulacak Eğitim, Sağlık ve Burs yardımları Yönetmelikleri hükümleri uyarınca, Yoksul, Kimsesiz ve Muhtaç öğrenciler ile öğretim hayatında başarılı öğrenciler ve sporda ve sanatta yetenekli öğrencilere burs yardımı yapılır.

f) Vakıf tarafından kurulacak eğitim kurumlarında kapasitenin en az %10’unun yetenekli ancak maddi imkanlardan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde hizmetlerin ve yatak kapasitesinin yine en az %10’unun maddi imkanı olmayan hastalara tahsisi zorunludur. 

g) Vakfın hesap ve kayıtların bilanço esasına göre yürütülür ve defterler tutulur. Yıllık bütçeleri Mütevelli Heyeti’nin onayından sonra yürürlüğe girer.

h) Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.

i) Bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede, Yönetim kurulunca görevlendirilecek 2 kişinin birlikte imzasının bulunması gerekir.

j) Vakıf senedinde belirtilmeyen ve düzenlenmemiş konularda ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler ile ilgili genel hukuk kuralları uygulanır.


MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİ
Madde 27 : Vakfın kurucu üyelerinden üyelikleri devam eden ve aşağıdaki listede gösterilen ilk 149 gerçek kişi ile Vakıf kurulduktan sonra Vakfa para veya diğer ekonomik değerler bağışlaması sebebiyle veya Vakfın izlediği amaçlara bilgi, birikim ve hizmetleri ile katkıda bulunarak Mütevelli Heyeti Üyeliği’ne
26.07.1995’te kabul edilmiş olan (3) kişi,
01.11.1995’te kabul edilmiş olan (15) kişi,
28.02.1996’da kabul edilmiş olan (11) kişi,
20.03.1996’da kabul edilmiş olan (4) kişi,
11.12.1996’da kabul edilmiş olan (7) kişi,
15.01.1998’de kabul edilmiş olan (4) kişi,
26.02.1998’de kabul edilmiş olan (1) kişi,
06.08.1998’te kabul edilmiş olan (1) kişi,
08.10.1998’de kabul edilmiş olan (2) kişi,
11.02.1999’da kabul edilmiş olan (1) kişi,
11.03.1999’da kabul edilmiş olan (1) kişi,
22.07.1999’da kabul edilmiş olan (2) kişi,
14.07.2000’de kabul edilmiş olan (4) kişi,
22.10.2001’de kabul edilmiş olan (15) kişinin oluşturduğu ve aşağıda listede isimleri yer alan (71) gerçek kişi olmak üzere toplam (220) kişidir.

 

AD & SOYAD

 
 
1.Abdürrezak KEPEZ

2.Abdülkadir GÜNDÜZ

3.Adem SAK

4.Ahmet ACAR

5.Ahmet Doğan AKSOY

6.Ahmet Edip SELEKLER

7.Ahmet TOKGÖZ

8.Alaaddin TOPALOĞLU

9.Alev KÜNER

10.Ali ÇELİK

11.Ali Onur BİLGİN

12.Ali ÖZBAY

13.Ali Münir BOZTEPE

14.A.Vahap YILMAZ

15.Aydın VURAL

16.Aygülsün YENİGÜN

17.Ayhan AKALIN

18.Ayhan ŞENOĞLU

19.Ayla ÖNER

20.Aysun ÖZKAN

21.Ayşe Nurhan TELEK

22.Aytül DEMİRTÜRK

23.Azize KOÇ

24.Barboras BÜYÜKDEĞİRMENCİ

25.Benan SÜMER

26.Cem BALKAN

27.Cemal ĞÜLTEKİN

28.Cuma KOÇ

29.Çetin MANAV

30.Demet Ece UZUNDEDE

31.Demirtaş KOCAÇITAK

32.Diniye Şükran KAY

33.Doğan YILDIRIM

34.A.Edip VURAL

35.Emel AKTAN

36.EminĞÜNER

37.Enis YÜKSEL

38.Erdeniz ÖZKÖYLÜ

39.Erhan TURAN

40.Erol GENÇ

41.Erol İŞBİLİR

42.Faruk DURU

43.Feyyaz Vasfi ESEN

44.Fikri BAYHAN

45.FilizERSEL

46.Giray ERCENK

47.Gülnihal KEPEZ

48.GündüzALPAY

49.Gülşen ODABAŞI

50.Günay BÜYÜKKÜPÇÜ

51.Gürküt ACAR

52.Güven LÜLECİ

53.H.Süha DEMİRTAŞ

54.H.Feridun UYAR

55.Halil ŞEDELE

56.Halil YILMAZ

57.Haluk SEVİMLİ

58.Hasan GÜZEL

59.Hasan KAÇMAZ

60.Hasan ŞİRİN

61.Haşim BARIŞ

62.Haşim SARISOY

63.Hatice ÖZBEY

64.Arif Hikmet CENGİZ

65.Hikmet UĞRLU

66.Hülya BİLGİN

67.Hülya BAHÇECİ

68.Hüsnü ÇÖLLÜ

69.İbrahim KOÇ

70.İlhami ÖZKAN

71.İskender YILDIZ

72.İsmail BEŞİROĞLU

73.İSMAİL DUYGULU

74.Kani IŞIK

75.Kemal KOÇAK

76.Leman GÖLPINAR

77.Levent KILDIR

78.Macit GÜNEL

79.Mahmut ÇELİK

80.MedineAKDAĞ

81.Mehmet ÖZBEY

82.Meral KİLİT

83.Metin ALTUNTAŞ

84.Mihriban DURU

85.M.Şükrü ERDEM

86.Murat BULAT

87.Murat ERDOĞAN

88.Mustafa DEMİRBAŞ

89.Mustafa DOĞAN

90.Mustafa EGEMEN

91.Mustafa İNCEEL

92.Mustafa KARAKUZEY

93.Mustafa KOÇ

94.Mustafa KOPARAN

95.Mustafa ÖZKAYNAK

96.Mustafa ŞAHİN

97.Mustafa ŞANLI

98.Mutlu GÜNEŞ

99.Müfit AKIN

100.Nadir AKPINAR

101.Nadir MISIRLI

102.Necibe AKÇOR

103.Nihal GÜMÜŞPALA

104.Nihal GÜNAY

105.Nihat HARPUT

106.Nilgün Eroğlu ÜSTÜN

107.Nuray NEBİOĞLU

108.Hanife Nurcan ÜNAL

109.İbrahim Nurettin AKŞİT

110.Nurettin KORKMAZ

111.Oltan ÇETİNKAYA

112.Orhan ŞENOĞLU

113.Özen GÖKMEN

114.Perihan ERK

115.Recep ESENGİL

116.Salih ALTUNER

117.Salim KOÇAK

118.Sedat PEKER

119.Sefa GÜRMAN

120.Selen AYDIN

121.Sema EKEKE

122.Serap BOZKURT

123.Serap SEVÜK

124.Serpil ÇELİK

125.Serpil EYİLER

126.Servet TARCAN

127.Sevgi İŞBİR

128.M.Seyhan AKIN

129.Suna SÖNMEZ

130.Suna ŞANLI

131.Süheyla DOĞAN

132.Süleyman DİNGİL

133.Şekip DİNÇER

134.Şule KİLİT

135.Ş.Sezgin TEKİN

136.Ümit AKAYDIN

137.Vahap ERDOĞDU

138.Yasemin ALTINAY

139.Yavuz TEKELİOĞLU

140.Yusuf ÖRNEK

141.Yüksel CANPOLAT

142.Zehra GÜVENÇ

143.Zeki ASLAN

144.Fuat GÖMBÜL

145.Zeynep GÜLCAN

146.Ziya CEYLANLI

147.H.Selmin TORAMAN

148.Kenan Sadık ÇANAK

149.Tevfik KÜÇÜKERCİYES

150.Hasan KALKAN

151.Tevfik OKTAY

152.Figen B.ONUK

153.Reha İLHAN

154.M.Salih ÜNSAL

155.Nedim BUDAKOĞLU

156.Nezihe BUDAKOĞLU

157.Nurhayat UYSAL

158.Erdoğan SÖNMEZ

159.Ş.Perihan AKAY

160.Nail ŞAHİN

161.Hatice İŞEL

162.Meral ÇÖZEN

163.Selma Özdemir IŞIK

164.H.Mutlu DOĞANTAN

165.Hasan ATLI

166.Hüseyin ÖZKAN

167.Mehmet GÖRMEZ

168.Müzeyyen ÇELİK

169.Kıymet TÜRE

170.Neriman SÖZEN

171.Oktay BERBEROĞLU

172.M.Zeki DURMAZ

173.Hülya BOSTANOĞLU

174.Metin DEMİRTAŞ

175.Özer ÖZDEN

176.Zehra KESKİN

177.Tevhide ÖZTÜRK

178.Benzigül GÜREŞİR

179.Mürüvvet KIVRAN

180.Şirin Renklitepe GÖKÇEN

181.A.Sevilay KILIÇASLAN

182.Gönül ERDOĞDU

183.Engin ERÖZKAN

184.Bahar BABAOĞLU

185.A.Cahit ÇALIK

186.Numan SANDAL

187.Zafer TİTİZ

188.Nazif EKEN

189.Mustafa MELİKOĞLU

190.Suat YILMAZ

191.Tufan EROĞLU

192.Mustafa YILDIRIM

193.Fatma YAZGAN

194.Nail KAMACI

195.Zülfü Siyah ERGÜNÖZ

196.Zekiye CENGİZ

197.Cem BAYTAK

198.Serap YILMAZ

199.Ebuturap ÜNALMIŞ

200.Salih TONGUÇ

201.Sema Nur KURT

202.Bülent ÖZCAN

203.Hıdır SARI

204.Şahika KAYIR

205.Zeliha ÜNVER

206.Orhan SARIYER

207.Feriha SARIYER

208.Ulvi SARIBAŞ

209.Letafet SARIBAŞ

210.Nigün KOÇ

211.Güler ÇİĞDEM

212.Türkan BOZKIR

213.Mevlide ACAROĞLU

214.Ülkü CAN

215.Nazan Şentürk TÜRKKANAĞI

216.Mehmet TÜRKKAYNAĞI

217.Andaç DÖNMEZ

218.Mesrure YONTAR

219.Yusuf ÇELİK

220.Özgür BOLAT